ಜಂಜಾಟ

ಹೊಸತನಕೆ ಮನ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ
ಹಳೆತನವ ತೊರೆಯಲು ಅಳುತ್ತಿದೆ
ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಜಂಜಾಟಡಿ
ಬಾಳು ಸೊರಗುತ್ತಿದೆ

ಹೊಸತನದ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿದೆ
ಹಳೆತನದ ಬೇರು ಆಳವಾಗಿದೆ
ಆಯ್ಕೆಯ ಮಧುರ ಸಂಕಟದಲಿ
ಬಾಳು ಮರುಗುತ್ತಿದೆ

ಹೊಸತನಕೆ ಮಣೆ ಹಾಕುವೆ
ಹಳೆತನಕೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡುವೆ
ಹೊಸದಿನದ ಹೊಸಬೆಳಕಿನಲಿ
ಹೊಸತನವ ಬಾಳುವೆ
– ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s