ಧರ್ಮ

ದೇವರು ಬೇಡವಾದರೂ
ಧರ್ಮ ಬೇಕು
ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ
ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬೇಕು
ಧರ್ಮದ ಆಳ ಅರಿಯದಿದ್ದರೂ
ಹೋರಾಟ ಬೇಕು
ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲವಾದರೂ
ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಬೇಕು
ಭಕ್ತಿಯ ಸವಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ದೇವಾಲಯ ಬೇಕು
ವಿಶ್ವಾಸದ ಸುಳಿವೇ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ
ಬಾಹ್ಯ ಚಿಹ್ನೆ ಬೇಕು
ಓ ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ
ಮೊದಲು ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿ
ನಂತರ ಪಾಲಿಸಲು ಕಲಿ
ಮತ್ತೆ ಕೃತ್ಯದಲಿ ಭೋದಿಸಿ ನಲಿ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s