ಆಟ

ಜೀವನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ
ಮೂವರ ನಡುವಿನ ಜೂಟಾಟ

ಸೋಲನು ಅರಿಯದ ದೇವನು ಮೇಲೆ
ಗೆಲುವನು ಕಾಣದ ಸೈತಾನ ಕೆಳಗೆ
ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಆಟದ ನಡುವಲಿ
ಆಡಲು ಅರಿಯದ ಮಾನವ ಜೊತೆಗೆ

ದೂರ್ತನು ನರನನು ಕಾಡುವನು
ದೇವನು ನರನನು ಹರಸುವನು
ದೂರ್ತನ ಅರಿಯದ ದುರ್ಬಲ ಮಾನವ
ಸೋಲನೆ ಗೆಲುವೆಂದು ನಂಬುವನು

ದೇವರ ಜೀವದ ಕುಡಿಯಿದೆ ನಿನ್ನಲಿ
ದೂರ್ತನ ಏಕೆ ಬಯಸುವೆ ನೀ
ನಿನ್ನಯ ಸೋಲಲಿ ಗೆಲುವಿದೆ ಅವನಲಿ
ದೇವರ ಏಕೆ ತೊರೆಯುವೆ ನೀ.

ನೀತಿಯ ಆಟವ ಆಡುವ ದೇವನ
ಜೊತೆಯಲಿ ಆಡು ಗೆಲ್ಲುವೆ ನೀ
ಮೋಸದ ಆಟವ ಆಡುವ ದೂರ್ತನ
ಬೆರೆತರೆ ಖಂಡಿತ ಸೋಲುವೆ ನೀ
– ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s