ಬೆಳೆ

ಭರವಸೆ ಹೊತ್ತು ಭುವಿಯನು ಉಳಲು
ಪಡೆವನು ರೈತನು ನೂರ್ಮಡಿ ಫಸಲು
ಬೆವರನು ಸುರಿಸುತಾ ಧರೆಯಲಿ ದುಡಿಯಲು
ಸಿಗುವುದು ಖಚಿತ ಲಾಭದ ಅಸಲು

ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿತ್ತಲು ಪ್ರೇಮದ ಫಸಲು
ಹಗೆಯನು ಬಿತ್ತಲು ದ್ವೇಷವೇ ಮೀಸಲು
ಪ್ರೀತಿಯ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿತ್ತು
ದ್ವೇಷದ ಕಳೆಯನು ಚಿತೆಯಲಿ ಸುಟ್ಟು

ಕನಸಿನ ಫಸಲನು ಧರೆಯಲಿ ಪಡೆಯಲು
ಕೆಡುಕಿನ ಕಳೆಯನು ತೆಗಿಬೇಕು
ರಕುತದ ಹನಿಗಳ ಹರಿಸುತಾ ಧರೆಯೊಳು
ಒಳಿತಿನ ಬೀಜವ ಸುರಿಬೇಕು

ಬೆಳೆಯನು ಬೆಳೆವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತು
ಅರಿಯದ ತಲೆಯು ಗೊಣಗುವುದು
ಹೆಗಲಲಿ ನೇಗಿಲ ನೊಗವನು ಹಿಡಿದರೆ
ಅರಿಯದ ಸತ್ಯವು ತಿಳಿಯುವುದು

ದೇವರ ಹೊಲದಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸಿಯು
ಒಳಿತಿನ ಬೆಳೆಯನೇ ನೀಡುವುದು
ಯಾವ ಹೊಲದಲಿ ಬಿದ್ದಿಹೆ ನಾನು
ಕೆಡುಕಿನ ಫಸಲೇ ತೋರುವುದು

ಹೃದಯದ ಹೊಲದಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿತ್ತುವೆ
ಒಳಿತಿನ ಫಸಲನು ನಾ ಪಡೆವೆ
ಅವುಗಳ ಅರ್ಪಿಸಿ ಎನ್ನಯ ದೇವಗೆ
ಆತನ ಹೊಲದಲಿ ನಾ ಬೆಳೆವೆ
-ಪೆದ್ದ ರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s