ಕೊಳೆಯದ ಮುಳ್ಳು

ನನ್ನ ನೆರಳಂತೆ ನನ್ನೊಡನೆ
ಬೆನ್ನಿಡಿವ ಒಂದು ವಸ್ತು
ತಪ್ಪೇನೋ ಮಾಡಿರುವೆ
ಎಂದುಲಿವ ಒಳ ಮಾತು.
ಕತ್ತಲಲೂ ಕಾಣುವುದು
ಬೆಳಕಿನಲಿ ಚುಚ್ಚುವುದು
ದೇಹದಲಿ ಕೀವಾಗಿರೋ
ಕೊಳೆಯಲಾರದ ಮುಳ್ಳು.

ಮನದ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲಿ
ಮೂಡಿರುವ ಕಲೆಯನು
ತೊಳೆದರೆಷ್ಟು ಹೋಗದು
ಕೊರಗುತಿಹೆನು ನಾನು!
ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ
ಆತುರದಿ ಎಡವಿದೆ
ಸಿಲುಕಿರುವೆ ಬಲೆಯಲಿ
ಮರುಗುತಿರುವೆ ನಾನು!

ಈ ಕಲೆಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನೆಯ ಆ ಭಯದಲ್ಲಿ
ಬಾಳುತಿರುವ ನನಗೆ
ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಆಸರೆ.
ಅಂತರಂಗದ ಮಡಿ ಬಟ್ಟೆಯನು
ತೊಳೆವ ಅಗಸನಿರಲೊಬ್ಬನು
ಕಲೆಯಿಲ್ಲ, ಕೊಳೆಯಿಲ್ಲ
ಮರೆಲಾಗದ ನೆನಪಿಲ್ಲ
ಆತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ
ತೊಳೆಯಲು ಎನ ಬಾಳು!
-ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s