ಹೊಲ

ಈ ಜಗವೇ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹೊಲ
ನಾನು ನೀನು ಕೂಲಿಕಾರರು
ಒಬ್ಬ ಉಳಲು
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೆಡಲು
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೊಯ್ಯಲು!
ಇಲ್ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಟನಲ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೀಳಲ್ಲ
ನಾವೆಲ್ಲಾ ಆತನ ಚಿತ್ತಾರದಲ್ಲಿ
ಗೀಚಿದ ಒಂದು ಸಾಲು

ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಬೇಡ
ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳಲು ಮರೆಯಬೇಡ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡುವನು ದೇವನು
ದುಡಿಮೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೂಲಿಯನು
ಮೋಸ ಮಾಡನು ಅವನು
ನೋಡಿ ಸುರಿವ ಬೆವರನು!

ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಮನದಲಿ
ನೆನೆದು ಪರನ ಇಹದಲಿ
ದುಡಿದು ಈ ಹೊಲದಲಿ
ಧನ್ಯನಾಗು ಬಾಳಲಿ
-ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s