ಮಳೆನೀರು

ತೊಳೆಯುತಿದೆ ಮಳೆನೀರು
ಮಾನವನ ಸ್ವಾರ್ಥವನು
ನೆನೆಸುತಿದೆ ಹರಿವನೀರು
ಮರೆತಿರುವ ದೇವನನು

ಮಾನವನೇ ಅಬಲ ನೀನು
ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯೆದುರು
ಮನ್ನಿಸಲು ಸಬಲ ನೀನು
ಕರಮುಗಿಯೇ ದೇವನೆದುರು

ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ದೈವ ಜನರ ನಡುವೆ
ಕರಚಾಚಿ ಬಂದಿಹನು
ಮಳೇ ನೀರ ನಡುವೆ ನಿನಗೆ
ಪ್ರೀತಿ ಮಳೆಯ ಸುರಿಸಿಹನು

ಇನ್ನಾದರೂ ನಿನ ದೇವನಲಿ
ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ಬೆಳೆಯಲಿ
ಆತನಿರದೆ ನಿನ ಬಾಳಲಿ
ನೀನು ನೀರ ಕೊಳೆಯಲಿ
-ಪೆದ್ದ ರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s