ಪ್ರವಾಹ

ಬಾಳ ಪ್ರವಾಹದಲಿ
ನನ್ನ ಮಗು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ!

ತಾಯ ಸೆರಗನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ
ಎಲ್ಲರ ಕಂಡು ಕಿಲಕಿಲನೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದ
ಸ್ವಚ್ಚಂದವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ
ಸಿಹಿಸಿಹಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ
ಯಾವ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ
ಇರುವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ
ನನ್ನ ಆ ಮಗು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ!

ಸೆರಗಿಲ್ಲ ಇಂದು ಆಕೆ ಆಶ್ರಮದ ಮಹಿಳೆ
ನಗುವೆಲ್ಲಿಂದ ಊದುವಾಗ ದರ್ಪದ ಕಹಳೆ
ಸ್ವಚ್ಚಂದವಾಗಿರಲು ತಡೆವ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಹೊಳೆ
ಮಾತಲಿ ತುಂಬಿರಲು ಅಸತ್ಯ, ಸಂದೇಹದ ಕೊಳೆ
ತೊಟ್ಟಿರಲು ಸಮಾಜ, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಬಳೆ
ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಿ ಸ್ವರ್ಗಸುಖದ ಮಳೆ

ಪ್ರವಾಹದ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ನಿಂತು
ಅದರಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವ ಕಾಣುವವರೆಗೆ
ನಿನ್ನ ಮಗು ನಿನಗೆ ಕಾಣಸಿಗದು ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s