ಚಪ್ಪಲಿ

ಧೂಳು ತಪ್ಪಲಿ ಎಂದು
ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ
ಸರಿ! ಆದರೆ
ಮನದಲ್ಲಿನ ಧೂಳಿಗೆ
ಏನನ್ನೊರಗಿಡಲಿ
ಆ ಧೂಳಿರದ ದೇವರೆಡೆ
ಕರಗಳನ್ನೇಗೆ ಎತ್ತಲಿ
ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚಾ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s