ಗುರಿ

ಗುರಿಯಿರದ ಬಾಳು ಗುರುವಿರದ ಬಾಳು
ಬೆಳಕರಿಯದ ಅನಾಥ ಗೋಳು
ನುಡಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನಡೆಯೇಕೆ ಬೇಕು
ಎನಲು ಗುರು ಜೀವನ ಹಾಳು
ಗುರಿ ಮುಂದಿರಬೇಕು
ಗುರು ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು
ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಮಾರು!
-ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s