ಕ್ಷಮೆ

ತಪ್ಪು ಮಾಡದವನು ಮಾನವನಲ್ಲ
ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯದಿರೆ
ಜೀವನವಿಲ್ಲ
ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡುವವನು ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲ
ಕ್ಷಮೆ ನೀಡುವವನು
ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ

ದ್ವೇಷದ ಅಂಧಕಾರದಲಿ
ಪ್ರೇಮದ ದೀಪ ಬೆಳಗಲಿ
ಪ್ರತಿಕಾರದ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಕ್ಷಮೆಯ ಸಿಂಚನವಾಗಲಿ

ಸುಡುವ ಹಗೆಯಲಿ
ದಾನವನಾಗುವ ಬದಲು
ಕ್ಷಮೆಯ ಹೊಗೆಯಲಿ
ಮಾನವನಾಗು ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s