ಕೊಂಡಿ

ಮೂರು ದಿನದ ನಮ್ಮ ಬಾಳು
ಒಂದು ಸರಪಳಿಯ ಸಾಲು
ಸರಪಳಿಗಳಿರುವುವು ನೂರು
ಹಿಡಿದವುಗಳ ಜೀವನ ಸಾರು
ಹಿಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅರಿತಿರು…
ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಒಯ್ಯುವುದು
ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಂಡಿಗೆ
ತಪ್ಪು ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ
ಬೀಳುವೆ ನೀನು ಗುಂಡಿಗೆ
-ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s