ಕಾಯಿಸು

ಒಳಿತು ನಮ್ಮನ್ನು
ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯಿಸುತ್ತದೆ
ಸಿಗುವ ಮೊದಲು
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಿಸುತ್ತದೆ
ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ
ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಿಸುತ್ತದೆ
ಒಮ್ಮೆ ಉನ್ಮಾದ
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹರ್ಷೋನ್ಮಾದ
– ಪೆದ್ದ ರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s