ಕಸ

ಕಸ ಊರ ಹೊರಗೆ
ಊರು ಸುಂದರ ಒಳಗೆ
ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಮೂಲೆಗೆ
ಸೊಬಗು ಪೂರಾ ಮನೆಗೆ
ನಿನ ಬಾಳ ಕಸ
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕೆ ಹೊರತು
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s