ರಕ್ಕಸ

ದಾಹವು ತೀರದ ರಕ್ಕಸರಿಹರು
ಮುಗ್ದರ ರಕುತವ ಹೀರುವರು
ಪ್ರೀತಿಯ ಅರಿಯದ ಕುರುಡರು ಇಹರು
ದೀನರ ಕಣ್ಣನು ಕುಕ್ಕುವರು
ಬೆವರನು ಸುರಿಸದ ಅಸುರರು ಇಹರು
ಬಡವರ ಬೆವರನು ಕುಡಿಯುವರು
ಜ್ಞಾನವ ಅರಿಯದ ಲಫಂಗರು ಇಹರು
ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಗೋರಿಯ ಕಟ್ಟುವರು

ಅರಿಯೋ ನೀ ರಕ್ಕಸ ಅಳಿಯುವೆ ನೀನು
ನಿನ್ನಯ ಬೊಕ್ಕಸ ಒಣಗುವುದು
ನೆತ್ತರ ಕುಡಿಯುತಾ ಬಾಳುವ ನಿನ್ನಲಿ
ನಿನ್ನಯ ರಕುತಕೆ ಬೆಲೆ ಇರದು
ಹೆದರಿಸಿ, ವಂಚಿಸಿ ಬಾಳುವ ಜೀವನ
ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸರಿಸಮವಾಗುವುದು
ಬೆವರಿನ ಪಾನವು ನಿನ್ನಯ ಪಾಲಿಗೆ
ಪಾಷಣ ಪಾನಕವಾಗುವುದು
-ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s