ಬೆಸ್ಟ್

ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಲೇಟೆಸ್ಟ್
ಹೆಂಡ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್
ಹಣ್ಣು ಇರಬೇಕು ಟೇಸ್ಟ್
ತರಕಾರಿಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ವೇಸ್ಟ್
ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾದೂ ಬೆಸ್ಟ್
ಪಾಸಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್
ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ಟ್
ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್

ಹುಲು ಮಾನವನಾಗಿರುವ ನೀನೇ ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ…….

ಅತ್ಯುತ್ತಮನಾದ ದೇವನು
ಕೆಟ್ಟವನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು
ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚಾ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s