ಆಸೆಯ ಬಲೆ

ಆಸೆಗೆ ದಾಸನಾದರೆ
ಮೋಸ ಹೋಗುವೆ
ಆಸೆಗೆ ಮರುಳಾದರೆ
ಪುಡಿ ಮರಳಾಗುವೆ

ಆಸೆಯ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುವ ನಿನ್ನನು
ದುಃಖದ ಕಣ್ಣೀರು ತಣಿಸದು
ಆಸೆಯ ಒಲವು ನೀಡುವ ಕಾವು
ಹೃದಯದ ನೋವನು ನೀಗದು

ಓ ಪೆದ್ದರಿಚ್ಛ
ಆಸೆಯ ಬಲೆಯಲಿ
ನಲುಗುವ ನಿನ್ನಲಿ
ಇರಲೊಂದು ಆಸೆ
ದೇವನಲೊಂದಾಗುವ ಆಸೆ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s