ಜಗವೇ ತಲೆಕೆಳಗಾದರೂ

ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕನು ಜಯಿಸದು
ಮೋಸವು ನೀತಿಯ ಮರೆಸದು
ಮಿಥ್ಯವು ಸತ್ಯವ ಅಳಿಸದು
ಜಗವೇ ತಲೆಕೆಳಗಾದರೂ…

ರೋಷವು ಪ್ರೇಮವ ಮುರಿಯದು
ದ್ವೇಷವು ಕ್ಷಮೆಯ ಬಿರಿಯದು
ಸ್ವಾರ್ಥವು ತ್ಯಾಗವ ಹುರಿಯದು
ಜಗವೇ ತಲೆಕೆಳಗಾದರೂ…

ವಿಷವೂ ಅಮೃತವಾಗದು
ಕಹಿಯು ಸವಿ ಸಿಹಿಯಾಗದು
ನೋವಲಿ ಸುಖವು ಲಭಿಸದು
ಜಗವೇ ತಲೆಕೆಳಗಾದರೂ…

ಒಳಿತನು ಸಾರುವ ನಿನಗೆ
ಸೋಲಿನ ಭಯವೇತಕೆ!
ಸತ್ಯದಿ ಬಾಳುವ ನಿನಗೆ
ವೈರಿಯ ಪರಿವೆ ಏತಕೆ!
ಸಾಗು ನೀ ಸಾಗು ನೀ ಮುಂದೆ
ಹೆದರದೆ ನೋಡದೆ ಹಿಂದೆ
ಸಾಕು ಸತ್ಯದ ಬಲವೊಂದೆ
ಆಗಲು ಅಮರನು ಮುಂದೆ!
-ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s