ಮೌನ ಹಾಡು

ಮನದಾಳದ ಮೌನ ಹಾಡಿಗೆ
ನುಡಿ ನೀನು ದೇವಾ ಶರಣಾದೆ ನಾ
ನನ್ನಂತರಂಗದ ಸವಿ ಮಾತಿಗೆ
ಭಾವ ನೀನು ಶಿರಬಾಗುವೆ ನಾ

ಎನ್ನ ಒಳದನಿಯ ತಾಯಿ ನೀನಲ್ಲವೇ
ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ಅದರ ಗುರುವಲ್ಲವೇ
ನಿನ್ನ ಮಗುವ ಕರಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸ ಬಾ
ನಿನ್ನ ಹಾದಿ ಬಿಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡ ಬಾ
ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯು
ನಿನ್ನ ಬಿಂಬದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನ ನೀ ಮಾಡ ಬಾ

ನನ್ನ ಒಡಲಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀನಲ್ಲವೇ
ನನ್ನ ಭಾವಕೆ ಅರ್ಥ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ
ನನ್ನ ಒಡಲಿನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹೂವಾಗ ಬಾ
ನನ್ನ ಭಾವದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗ ಬಾ
ನಿನ್ನ ಕರದ ಕಿರು ಬೆರಳು
ನಿನ್ನ ಸ್ವರದ ಸವಿ ಹರಳು
ನಿನ್ನ ನುಡಿಯ ಸಾರುವ ದನಿಯಾಗಿಸ ಬಾ.
-ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s