ಅನುಗ್ರಹ

ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುವುದು ನಶ್ವರ ಜಗದಲಿ
ಜೀವ ನೀಡುವ ವರದ್ಹೊರತು
ಕೃಪೆಯನು ಹಣದಲಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದು
ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬಲದ್ಹೊರತು.

ಹಣವಿದೆ ಹರುಷಕೆ ಆದರೂ ಕೊರತೆ
ಕೊಳ್ಳಲು ಏನಿದೆ ನಿರುತವು ಚಿಂತೆ
ಒಳಿತನೇ ಬಯಸುವ ಹೃದಯದ ನಡತೆ
ದೇವನ ಅರಿಯದೆ ಸೊರಗಿದೆ ಒರತೆ!

ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಅನನ್ಯ ಸಿರಿತನ
ಎಲ್ಲೆಯ ಅರಿಯದ ಶಾಶ್ವತ ಗೆಳೆತನ
ನಿನ್ನಲಿ ಚಿಗುರಲು ಆತ್ಮಿಕ ಬಡತನ
ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿವುದು ನಿನ್ನಯ ಮನೆತನ
– ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s