ಮನೆತನ

ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು ಎನಗೆ
ಬರುವುದು ಬೆಲೆಯು ಸೃಷ್ಟಿಯಲಿ
ಸಸಿಯಿಂದ ಹಣ್ಣಿಗೊ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಸಸಿಗೋ
ತಿಳಿದರೆ ಹೇಳಿರಿ ಕೇಳುವೆನು

ಮನೆತನ ಬೆಳೆವುದು ನಿರುತವು ಹುಟ್ಟಲಿ
ಸಿರಿತನ ಮೆರೆವುದು ಮಗುವಿನಲಿ
ಬೆಳೆದರೆ ಸಾಲದು ಮನೆತನದೆಸರಲಿ
ಹೊಸತನ ಬೇಕು ಮನುಜನಲಿ

ಮನೆತನ ಕೊಡುವುದು ಬಾಳಲು ಬೇರನು
ಬೆಳೆಯಲಿ ನಿನ್ನಲಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರು
ಬೇರಿನ ಬಲದಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಾಳು
ನೀಡಲಿ ನೂರ್ಮಡಿ ಸವಿ ಫಸಲು

ಅನುದಿನ ಬೆಳಗು ನೀ ಮನೆತನದೆಸರನು
ಬಾಳುತ ಅನುದಿನ ಸತ್ಯವನು
ನಿನ್ನಯ ಹುಟ್ಟಲಿ ಸಂತತಿ ಕಾಣಲಿ
ಸಾವನೇ ಅರಿಯದ ನಾಳೆಯನು
– ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s