ನಗುವಿನ ಮರೆವು

ಏನು ಮಾಡಲು ಆಗದ ಮಗುವು
ನಗುವುದ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದೆ
ಆ ಮಗುವಿನ ನಗುವಲಿ ಮೈ ಮರೆತು
ನಾನು ನಗಲು ಅನುವಾದೆ

ಯಾಕೆನೆ ಮರೆತೆ ನಗುವುದ ಬಾಳಲಿ
ಉತ್ತರ ಕಾಣದೆ ದಂಗಾದೆ
ಕಾಣದ ಭಯವು ಸೇರಿದೆ ಮನದಲಿ
ಮುಕ್ತಿ ಕಾಣದೆ ಕುರುಡಾದೆ

ಏನೇ ಬರಲಿ ಅನುದಿನ ನಾನು
ಕಿಲ ಕಿಲ ನಗುತಲೆ ಬಾಳುವೆನು
ದೇವನ ನೆರವಲಿ ಎನ್ನಯ ಭಯವನು
ಅಟ್ಟುತಾ ಹರ್ಷದಿ ನಲಿಯುವೆನು
– ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

2 thoughts on “ನಗುವಿನ ಮರೆವು

  1. ಎನೇ ಬರಲಿ,ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಗು ನಗುತಾ ನಲಿ,ಎಲ್ಲಾ ಆ ದೇವನ ವರವೆಂದೇ ತಿಳಿ…,,,👍👌

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s