ನಗುತಾ ಬಾಳು

ಅಂದದ ಜಗದಲಿ ನಿರುತವು ನಗುತಲಿ
ಚಂದದಿ ಬಾಳೋ ಓ ಮನುಜ
ನೋವಲಿ ಕೊರಗುತ ಅನುದಿನ ಬಾಳಲಿ
ಕರಗುವೇ ಏಕೋ ಓ ತನುಜ

ಯಾವುದು ಜಗದಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಉಳಿಯದು
ಅರಿತು ನೀ ಬಾಳು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ
ನಿನ್ನಯ ನೋವಿಗೆ ಮದ್ದಿದೇ ನಿನ್ನಲಿ
ನಗುತಲಿ ಬಾಳು ಇದೆ ಹರುಷ

ನೀಗದ ನೋವನು ನೀಡನು ದೇವನು
ಗೊಣಗದೆ ಬಾಳು ಸದಾ ನಗುತ
ನಗುತಲೇ ಎಲ್ಲವ ಪಡೆದರೆ ನೀನು
ಪಡೆಯುವೆ ಹರುಷವ ನೀ ಸತತ

ನೋವಿನ ನೆರಳು ನಿನ್ನಲಿ ಇರದಿರೇ
ನಗುತಲಿ ಬಾಳಲು ಏನಿದೆ ತೊಂದರೆ
ನೋವನು ಜಯಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯು ಇದ್ದರೆ
ಹರುಷದಿ ಬಾಳಲು ಏನಿದೆ ಕೊರತೆ

ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ನೋವನು ಜಯಿಸಲು
ಸುಮ್ಮನೆ ನಗುತಿರು ಜಯ ನಿನದು
ಬಾಳು ನೀ ಕೋರುತ ದೇವನ ನೆರವನು
ನಿನ್ನಯ ನಗುವಿಗೆ ಕೊನೆ ಇರದು.
-ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s