ಬರಗಾಲವೇ ಇರಲಿ

ಆಗಿನ ಆ ಭಯಂಕರ
ಹಣದ ಬರಗಾಲದಲಿ
ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ
ಒಯಾಸಿಸ್ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತಿತ್ತು
ಧಗೆಯ ಕಾವಿನ ದಾಹವನ್ನು
ಮತ್ತೇ ಮತ್ತೇ ತಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ
ಬರಗಾಲವೇನೂ ಹೊರತಲ್ಲ…
ವಸಂತನ ಆಗಮನವಾಯಿತು
ಬರಡಿನ ಧೂಳಲ್ಲೂ ಚಿಗುರೊಡೆಯಿತು….
ಒಯಾಸಿಸ್ ಮರೆತುಹೋಯಿತು
ಅದೂ ಮರೆಯಾಯಿತು…
ಇಂದೋ…
ಬರಡು ಬಡತನದ ಮರಳಿಲ್ಲ
ಸಿರಿತನದ ಹಸುರಿಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ
ಈ ಸುಗ್ಗಿಯ ಆನಂದದಲಿ
ಬರಗಾಲದಲಿ ದಾಹ ನೀಗಿದ
ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒರತೆಯ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ…
ಬರಗಾಲ ಸುಗ್ಗಿಯಾದೊಡೆ
ಮತ್ತೊಂದರ ಬರಗಾಲ…

ನೀ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರದ ಸುಗ್ಗಿಗಿಂತ
ನೀ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವ ಬರಗಾಲವೇ
ನನಗಿರಲಿ ನನ ದೇವ!
-ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s