ಸೋದರಿಯರು

ಇರುವರು ಸೋದರಿಯರಿಬ್ಬರು
ಪ್ರೀತಿ ಸೇವೆ ಎಂಬುದವರ ಹೆಸರು
ಸೋದರಿಯರಾದರೂ ಅವರು
ಆಗಾಗವರಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಕರಾರು
ಒಬ್ಬಾಕೆ ಧ್ಯಾನದಲಿ ಮಗ್ನ
ಇನ್ನೊಬ್ಬಾಕೆ ಪೂಜೆಯಲಿ ತಲ್ಲೀನ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇವೆ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು
ಸೇವೆಗಾದರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಲಿ ಅಸೂಯೆಯ ಕಿಚ್ಚು!
ಇಬ್ಬರ ಒಲವು ಒಬ್ಬಾತನಿಗೆ
ಒಂದಾಗಲೂ ಆತನಲಿ ಕೊನೆಗೆ!
ಪ್ರೀತಿಗೆ ತನ್ನಿನಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು
ಸೇವೆಗೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೇಕೆ ಬೇಕು!
ಪ್ರೀತಿ ಇನಿಯನ ಧ್ಯಾನದಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಳು
ಸೇವೆ ಪೂಜೆಯ ಗುಂಗಿನಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸೋಲುವಳು!
ಇನಿಯನಾದರೋ ಸೇವೆಯ ಪೂಜೆಯಲಿ ತೃಪ್ತನು
ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಡನಾಟದಲಿ ನಲಿವನು!
ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ ಆ ಇನಿಯನನು ಕೇಳಲು
‘ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಯಾರು?’
ಅದಕ್ಕಾತನ ಉತ್ತರ
‘ಪ್ರೀತಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅವರು!’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s