ಮುಗ್ದ ಮನಸ್ಸು

ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದರೆ
ಸೋಲೂ ಗೆಲುವಾಗುತ್ತದೆ
ನಷ್ಟವೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಗುವಿನಂತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ
ವಿಕಾರವು ಆಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ
ಕುರೂಪವೂ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಗುವಿನಂತಹ ಮನಸ್ಸಿರಲಿ
ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿರಲಿ
ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ತ್ಯಾಗವಿರಲಿ
ನೀನೂ ಮಗುವಿನಂತೆ ಸದಾ
ನಗುನಗುತಾ ಇರುವೆ ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s