ನೆರೆಮನೆಯ ಗೋಡೆ

ಗೋಡೆಗಳು ನೂರು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು
ನೆರೆಯವನು ಇಲ್ಲವೋ ಏನೋ
ಹೇಳುವವರು ಯಾರು!

ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು
ಜೀವಮಾನಕೆ ಸೆರೆಯಾಳು
ಅದಕೆ ನನ್ನ ನೆರೆಯವನು
ಕಾರಣ ಹೇಗೆ ಹೇಳು?

ಮನದ ಕತ್ತಲಲಿ ತೊಳಲಾಡುತಿಹೆ
ಪ್ರೇಮ ಬತ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಬೆಳಗದೆ
ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ನರಲಾಡುತಿಹೆ
ನೆರವನು ಗೋಡೆಯಾಚೆಗೆ ಕಾಣದೆ!

ಗೋಡೆಗಳ ಕುಟ್ಟಿ ಕೆಡಹುವೆನು
ಕಾಣಲಾಚೆಗೆ ಜನರನು
ಎನ್ನ ಸೆರೆಯ ಕದವ ತೆರೆಯುವೆನು
ಚಾಚಿ ಕರದ ನೆರವನು!

ಎನ್ನ ಮನೆಯ ಬೆಳಕು ಪರನ
ಇರುಳ ತೆಗೆಯಬಲ್ಲದು
ಪರನ ಮೊಗದ ನಗುವು ಎನ್ನ
ಮನದ ನೋವ ಕಳೆವುದು!
-ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s