ತಾಯಿ – ಪತ್ನಿ

ತಾಯಿಯೂ ಹೆಣ್ಣು
ಪತ್ನಿಯೂ ಹೆಣ್ಣು
ಆದರೆ ತಾಯಂತೆ ಕಣ್ಣು
ಪತ್ನಿ ತೊಡುವ ಗಾಜಿನ ಕಣ್ಣು
ವಯಸ್ಸಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಜಿಲ್ಲದೆ ಬಲವಿಲ್ಲ
ಗಾಜಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ

ಒಬ್ಬಳು ನೀಡಿದವಳು ತುತ್ತು
ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಕೊಡುವವಳು ಮುತ್ತು
ಶ್ರೇಷ್ಟರಾರು ಅರಿಯಲು ಹೋದರೆ
ಬಾಳಿಗೆ ಬರುವುದು ಕುತ್ತು!

ಇಬ್ಬರು ತಾಯಿಯರೇ
ಒಬ್ಬಳು ಆತನಿಗೆ
ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಇಬ್ಬರೂ ಸೊಸೆಯರೇ
ಒಬ್ಬಳು ಆತನ ಅಜ್ಜಿಗೆ
ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ
ಆದರೂ ಮುಗಿಯದ ಸಮರ
ಅವರವರ ಒಳಗೆ!

ತಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ದೇವನ
ಅರಿತಾಗ ಬಾಳು ಪಾವನ
ಕಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರಲಿ ಆತನ
ಆಗುವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನ!
ದೇವನ ಈ ಚಿಂತನ
ಮುಗಿಸುವುದು ಈ ಕದನ!
-ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s