ಕುಡಿ ದೀಪ

ಮನದಾಳದ ಅಂಗಳದಲಿ
ಬೆಳಗುವ ಕುಡಿ ದೀಪ
ಕತ್ತಲೆಯ ಬಡಿದೋಡಿಸುವ
ಉರಿಯಲಂಜದ ದೀಪ
ನನ ನೆರಳಂತೆ ನನ್ನೊಡನೆ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿ
ನನಗಾಗಿ ಎದುರಾಗುವ
ನನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ
ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ
ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹದಲಿ
ಒಂದಾಗಿ ಬೆಸೆದಿರುವ
ಮುದ ನೀಡುವ ತಾಪ

ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿ
ಬಾಳ ಬರಡಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿ
ಭಯ ಬೀಳದೆ ಕರ ನೀಡೋ
ಕೊನೆಯರಿಯದ ಸೆಲೆಯು
ಕಣ್ಣ ನೀರ ಹನಿಗಳನು
ತನ್ನ ಕರದಲಿ ಸೆರೆಯಿಡಿದು
ಭಾರ ಹೊತ್ತ ಹೃದಯದಲಿ
ಬಲ ತುಂಬುವ ನೆಲೆಯು
ನಾ ಮರೆತರೂ ನನ್ನ ಮರೆಯದೆ
ನಾ ತೊರೆದರೂ ನನ್ನ ತೊರೆಯದೇ
ನಾ ಕಾಣಲು ಸೋತರೂ
ನನ ಕಂಡು ಕಾಯುವ
ನನ ರಕ್ಷಕ ದೂತನು!
ಹೆದರಲಾರೆ ಆತನ ಸ್ನೇಹವಿರಲು
ಅಂಜಲಾರೆ ಆತನು ಕಾಯುತಿರಲು!
-ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s