ಕಾಯುವ ದೇವ

ಜಗವ ಕಾಯ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ
ಎನ್ನ ಕಾಯನೇ?
ಬೆಳಕ ನೀಡ್ವ ದಿವ್ಯ ದೇವ
ಬೆಳೆಯ ನೀಡನೆ?
ಉಸಿರ ನೀಡ್ವ ಜಗದ ಒಡೆಯ
ಜೀವ ನೀಡನೆ?
ಹಸಿವ ನೀಡ್ವ ಪೊರೆವ ದೈವ
ಅನ್ನ ನೀಡನೇ?
ತಲೆಯ ಒಳಗೆ ಮೆದುಳ ನೀಡಿ
ಬುದ್ದಿ ನೀಡನೇ?
ಎದೆಯ ಒಳಗೆ ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟು
ಪ್ರೀತಿ ನೀಡನೇ?

ಮನದಿ ನಿನ್ನ ನೆನಸು ಮನವೇ
ನಿರುತ ದೇವನ
ನೆನೆದ ಮನವ ನೆನೆದು ಕ್ಷಣದಿ
ಬರುವ ಆತನ
ನಂಬಿ ಬದುಕು ಅರಿತು ಅವನ
ಬಾಳು ಪಾವನ
-ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s