ಬೇರೇನೂ ಕೇಳೇನು!

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುವ ನನ್ನ ಓ ದೇವನೆ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ಎಲ್ಲಿರುವೆ?
ಕಣ ಕಣದಲೂ ಮಿನುಗುವ ಓ ಕರ್ತನೆ
ಮನದಲ್ಲಿ ನೀ ಹೇಗಿರುವೆ?

ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದಲೂ ನೀ ಇರುವೆ
ನನ್ನಲ್ಲೇಕೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಕತ್ತಲು?
ನಗುವ ಮೊಗದಲಿ ನಗುವಾಗಿರುವೆ
ನನ್ನಲ್ಲೇಕೆ ನೋವಿನ ಬಟ್ಟಲು?

ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ನೀ ಇರುವೆ
ನನ್ನಲ್ಲೇಕೆ ಈ ಕಾಡುವ ವಿರಹ?
ನಿನ್ನ ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ ಸೋತಿರುವೆ
ಕಾಣದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬರಹ!

ಬೇರೇನೂ ಕೇಳೇನು ದೇವಾ
ಬೇರೇನೂ ಕೇಳೇನು
ನೀಡೆನಗೆ ದಯಮಾಡಿ
ನಿನ್ನರಿವ ಛಲದ ಜತೆಗೆ
ನಿನ್ನರಿವ ಬಲವ!
– ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s