ನಾಶ

ಬದಲಾಗುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ತನಕೆ ಮಣೆ ಹಾಕುವುದು
ಬದಲಾಗದಿರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಜಗದಲಿ
ಬೇಜಾರು ಮನೆ ಮಾಡುವುದು

ಬಾಲ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಮರೆಯಾಗುತಲೆ
ಹದಿ ಹರೆಯವು ಚಿಗುರೊಡೆಯುವುದು
ಸುಂದರ ದಿನಗಳು ಕೊನೆಯಾಗುತಲಿ
ಯೌವನವು ಗರಿ ಬಿಚ್ಚುವುದು

ಮನೆಯಲಿ ಮನೆತನ ಬೆಳಗುವ ಬರದಲಿ
ದೇಹವು ಕುಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗುವುದು
ಬದುಕುವ ಆಸೆ ಮಿಡಿಯುವ ಸಮಯದಿ
ಮರಣವು ಕದದಲಿ ಕಾಯುವುದು

ಅಗಲಿಕೆಯೊಂದು ಬರುವಿಕೆಗೆ
ಮರೆಯದೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುವುದು
ಒಂದರ ನಾಶವು ಮತ್ತೊಂದರ ಜನನಕೆ
ಒಡನೆಯೇ ದಾರಿ ಮಾಡುವುದು
– ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s