ಮೂರೇ ಪೈಸಾ!

ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರವೇಶ
ಸೂಪರ್ ಆಫರ್
ಬಂಪರ್ ಆಫರ್
ಸೀಮಿತ ಆಫರ್
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ
ಒಂದೊಂದು ಪೈಸೆಯ
ಮೂರೇ ನಾಣ್ಯಗಳು!!!

ಆಫರ್ ಎಂದ ಕೂಡಲೆ
ಕಿವಿ ನಿಮಿರಿದವು
ಫುಡಾರಿಯೊಬ್ಬನ
ಜನಸೇವೆಯ ಆಸೆ ಗರಿಕೆದರಿತು…
ನನಗೆ ಮಾತ್ರವೇಕೆ
ಇಡೀ ಊರಿನ ಜನರ ವೆಚ್ಚವನು
ನಾ ಭರಿಸುವೆ…
ಆದರಲ್ಲಿ…
ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಹಾಕಲೇ ಬೇಕು ಮೂರು ನಾಣ್ಯಗಳು…
ಅವರವರಿಗೆ ಅವರವರೇ ಭರಿಸಬೇಕು…

ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ
ಬಡತನವನ್ನು, ಬಡವನನನ್ನು
ಅರಿಯದ ಸಿರಿವಂತನೊಬ್ಬ
ಆಫರ್ ಕೇಳಿ ಜಿಗಿದೆದ್ದ…
ದೊಡ್ಡ ನೋಟನ್ನು
ಹಿಡಿದು ಹೋದ
ಆದರಲ್ಲಿ….
ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ…
ನಾಣ್ಯಗಳ ಮಾರಟವಿಲ್ಲ…
ಚಿಲ್ಲರೆ ನೀಡುವ ಪರಿಯಿಲ್ಲ…

ಆಫರ್‌ನ ಸುದ್ದಿ
ಬುದ್ದಿವಂತನಿಗೆ ಬೇಗ ತಲುಪಿತು
ನೋಟಿನ ಸುದ್ದಿಯು ತಿಳಿಯಿತು
ಬುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊಳೆಯಿತು
ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವ ಯೋಚನೆ…
ಆದರಲ್ಲಿ…
ಕಾರ್ಡ್‌ಗೂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ…
ಹೋದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ…

ಸಾಧಾರಣ ಮಂದಿ
ನಾಣ್ಯ ಹರಸಿ ಹೊರಟರು
ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದರು
ಬಿಕ್ಷುಕನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದರು
ಬಡವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಡಿದರು
ನಾಣ್ಯದ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ
ಮೂರು ಕಾಸಿನ ನಾಣ್ಯವಿಲ್ಲದೆ
ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಲ…

ಬಾಳೇ ಹಾಗೆ ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ
ಮೂರು ಕಾಸುಗಳು
ನೀನು ಸಾಗಿ ಬಂದ
ಬಾಲ್ಯದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು!
ನಿನ್ನಲ್ಲಿನ ನೋಟು, ಕಾರ್ಡುಗಳು
ನಿನ್ನ ಈಗಿನ ವರ್ಷಗಳು!!!
ನೀನು ಬದಲಾಗದೇ
ಮತ್ತೇ ನೀನು ಮಗುವಿನಂತಾಗದೆ
ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಲಾರೆ…
ಮತ್ತೇ ಮಗುವಿನಂತಾದರೆ
ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರದೆ ಇರಲಾರೆ….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s