ಸಂತೆ

ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೆ
ಎಲ್ಲಾ ಮಾರಟಕ್ಕಿದೆ
ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ
ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ
ವಿಧ ವಿಧವಾದುದು
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾದುದು
ಕೊಳ್ಳುವವರಿಲ್ಲ.

ಅದೋ ಅಲ್ಲಿ
ಸಾಲೇ ಸಾಲು
ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು
ದ್ವೇಷ, ಹಗೆಯ ಗೋಣಿ
ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತಿಯ ರಾಶಿ
ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಯ!
ವಿಷವನ್ನೇ ಜನರು
ಅಮೃತವನ್ನಾಗಿ ಸವಿಯೇ
ಒಳಿತು ವಿಷವಾಯಿತಲ್ಲಾ!
ಕೊಳೆವ ವಸ್ತುಗಳು ಮೊದಲು
ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವುದಲ್ಲವೇ
ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s