ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ

ವೇಗದ ಬಾಳ ರೇಸಿನಲಿ
ಮುಂದೆ ಓಡುವ ತವಕದಲಿ
ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳುವ ರಭಸದಲಿ
ನಾನಾರೆಂಬುದನೇ ನಾ ಮರೆತೆ
ನನ್ನನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲಲು ಸೋತೆ
ಗೆಲುವಿನ ಸಾಲನು ದಾಟಿದೆ
ನಲಿವಿನ ಕಡಲಲಿ ತೇಲಿದೆ
ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ…
ಆಗ ಗದ್ದಲಲೊಂದು ಸಪ್ಪಳ
ಸೋಲಿನ ಅಂಚನು ತಲುಪಿದಂತೆ
ನೋವಿನ ಅಲೆಯಲಿ ಈಜುವಂತೆ
ನಾನೆ ನನಗೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ…
ಆಗ ನನ್ನ ಓಟದ ಅರಿವಾಯಿತು…
ಗೆಲುವಿನ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತು
ಆನಂದದ ಸೆಲೆಯ ಕಂಡತಾಯಿತು…
ಶ್ರೇಷ್ಟತೆ ಎಂದರೆ….
ಇತರರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾಗುವುದಲ್ಲ
ನನಗಿಂತ ನಾನೇ ಉತ್ತಮನಾಗುವುದು…
-ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s