ದೇವನಾರು?

ಒಂದು ಸಸಿಯ ನೆಡುವೆ
ನೀನೇ ಕಾಡಿನ ರಾಜನೆನುವೆ
ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತ ದೇವನಾರು?
ಭೂಮಿಯ ಒಮ್ಮೆ ಉಳುವೆ
ನೀನೇ ಭುವಿಯ ಒಡೆಯನೆನುವೆ
ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವನಾರು?
ಒಂದು ಕಣವ ಅರಿವೆ
ನೀನೇ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎನುವೆ
ಎಲ್ಲವ ಅರಿತ ದೇವನಾರು?
ಶಿಲೆಗೆ ರೂಪ ನೀಡುವೆ
ನೀನೇ ಶಿಲ್ಪಿ ಎನುವೆ
ಕಲೆ ನೀಡಿದ ದೇವನಾರು?
ಒಂದಕ್ಷರವ ಕಲಿಸುವೆ
ನೀನೇ ಗುರು ಎನುವೆ
ಬುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ದೇವನಾರು?
ಒಂದು ತುತ್ತು ದಾನ ಮಾಡುವೆ
ಸಮಾಜ ಸೇವಕನೆಂದು ಮೆರೆವೆ
ಎಲ್ಲರ ಕಾಯುವ ದೇವನಾರು?
ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವೆ
ನೀನೆ ಜನನಿ/ಕ ಎನುವೆ
ಜೀವ ನೀಡಿದ ದೇವನಾರು?
ಕರ ಎತ್ತಿ ಹರಸುವೆ
ನೀನೇ ದೇವರು ಎನುವೆ
ವರ ನೀಡುವ ದೇವನಾರು?

ಧನಿ ಅವನು ದಾಸ ನೀನು
ಉಸಿರಿರುವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಬಾಳು
ನಿನ್ನ ಅತೀ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯು
ದೇವರ ದಡ್ಡತನಕ್ಕಿಂತ ಕೀಳು ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s