ದಾನವನಲೇ?

ಮರಳಿ ನೀಡುವವರ ಕರಗಳಲಿ
ಕರಚಾಚಿ ನೀಡಿದರೆ
ಅದನು ಸಾಲವೆನ್ನಲೇ, ದಾನವೆನ್ನಲೇ?
ನಗು ನಗುತಾ ನನಗೂ ಸಿಗಲಿ
ಎನುತಾ ನೀಡಿದರೆ
ಅದನು ಭಿಕ್ಷೆಯೆನಲೇ, ದಾನವೆನಲೇ?
ಪರರ ಹಿತವ ಬಯಸದೆ
ಸ್ವ-ಹಿತವ ಬಯಸಿ ನೀಡಿದರೆ
ಅದನು ಸ್ವಾರ್ಥವೆನಲೇ, ದಾನವೆನಲೇ?
ಎಸೆಯ ಬೇಕಾದುದನು ಹೆಕ್ಕಿ
ಕರವೆತ್ತಿ ನೀಡಿದರೆ
ಅದನು ಕಸವೆನಲೇ, ದಾನವೆನಲೇ?
ಕಷ್ಟದಲಿ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀಡದೆ
ಮನಸ್ಸಾದಾಗ ನೀಡಿದರೆ
ಅದನು ಕೊಡುಗೆ ಎನಲೇ, ದಾನವೆನಲೇ?
ಅಲ್ಪರ ಹೆಸರನು ಗೀಚಿ ಹಾಕಿ
ತಮ್ಮೆಸರನು ಬರೆಯಲು ನೀಡಿದರೆ
ಅದನು ಶೋಷಣೆಯೆನಲೇ, ದಾನವೆನಲೇ?
ನಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀ ಕೊಡದನು
ಎನುತಾ ನೀಡಿದರೆ
ಅದನು ವಿನಿಮಯವೆನಲೇ, ದಾನವೆನಲೇ?
ಕೊಡುವಾಗ ಕೊಡುವ ದೇವನ ಮರೆತು
ನಾನೇ ಧನ್ಯನು ಎಂದರೆ
ಅದನು ಪ್ರದರ್ಶನವೆನಲೇ, ದಾನವೆನಲೇ?
ತಮ್ಮವರನು ಹುಡುಕಿ ತಮ್ಮವರಿಗೆ
ಕರವೆತ್ತಿ ನೀಡಿದರೆ
ಅದನು ಖರ್ಚು ಎನಲೇ, ದಾನವೆನಲೇ?
ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ
ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಕೊಡು
ಅಂಥವರಿಗೆ ಕೊಡು
ಒಂದು ಕಾಸು ಮರಳಿ
ಕೊಡಲಾಗದವರಿಗೆ ಕೊಡು!
ಕೊಡುವ ದೇವನು ನಿನಗೆ
ಮರಳಿ ಕೊಡುವನು ಕೊನೆಗೆ
ಸುಖವ ಸುರಿವನು ಜೊತೆಗೆ
ಮೊಗಕೆ ನೀಡುತಾ ಹೂನಗೆ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s