ಅರಸ

ಜಗಕೊಬ್ಬನೇ ಅರಸ
ಆ ದೇವನೊಬ್ಬನೇ ಅರಸ
ನಾವೆಲ್ಲಾ ಆತನ ಸೇವಕರು…
ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಅರಸ
ಜಗದ ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತ ಅವನು…
ಬೇರಾರು ಆಗನು ಅರಸ
ಎಲ್ಲರ ಪೊರೆವವನು ಅವನು…
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತ ಅರಸ
ಸಕಲ ವಲ್ಲಭ ಅವನು…

ಅರಸನಾಗುವ ಮೊದಲು
ಆತನ ದಾಸನಾಗು
ನಿನ್ನವರ ಆಳುವ ಮೊದಲು
ಆತನ ಆಳಾಗು
ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು
ಆತನ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿರು
ಎಲ್ಲವ ಜಯಿಸುವ ಮೊದಲು
ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಯಿಸು
ಕೊಡುವ ಮೊದಲು
ಆತನಿಂದ ಪಡೆ
ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುದನು
ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡು
ಆಗ ಆ ಅರಸನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
ನೀನಾಗುವೆ
ಆ ಅರಸನಂತೆ ನೀನಾಗುವೆ
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಳಿಸಿ
ದೇವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ
ಹೊರಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಸುಖ ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s