ನಕಲಿ

ನಕಲಿ ಜಗದಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಕಲಿ
ಅಸಲನು ಅರಸುವ ಆಸೆಯೂ ನಕಲಿ
ನಗುವೂ ನಕಲಿ ನಗವೂ ನಕಲಿ
ಅಳುವಲಿ ಸುರಿಸುವ ಕಂಬನಿ ನಕಲಿ!

ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಅಸಲಿನ ನಡುವೆ
ಅನ್ನವೂ ನಕಲಿ ಚಿನ್ನವೂ ನಕಲಿ
ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕಿನ ಸತ್ಯದ ನಡುವೆ
ಯೋಚನೆ ನಕಲಿ ಯೋಜನೆ ನಕಲಿ!

ನಕಲನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ ನಕಲಿ
ನಕಲನು ಸರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನಕಲಿ
ನೋಟು ನಕಲಿ ಕೋಟು ನಕಲಿ
ನ್ಯಾಯ ಮೂರ್ತಿಯ ತಕ್ಕಡಿ ನಕಲಿ!

ನಕಲಲಿ ಬೆರೆತಿಹ ಅಸಲಿ ಮಾನವ
ಕಾಣು ನೀ ನಿನ್ನಲಿ ದೇವನ ರೂಪವ
ಅರಿಯುವೆ ಆಗನೀ ಅಸಲಿನ ಬೆಲೆಯ
ತೊರೆದು ಬಾಳುವೆ ನಕಲಿನ ಕೊಳೆಯ!
– ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s