ಯಾಕೋ ಏನೋ!

ಯಾಕೋ ಏನೋ
ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ…
ಯಾಕೋ ಏನೋ
ಬೇಡವಾಗಿದ್ದೆ ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ…
ಯಾಕೋ ಏನೋ
ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದಾದರೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ…
ಯಾಕೋ ಏನೋ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದೇ
ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ…
ಯಾಕೋ ಏನೋ
ಒಳಿತು ಕೆಡುಕನು
ಅರಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ…
ಯಾಕೋ ಏನೋ
ಬಾಳು ಅನೀತಿಯೆಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತಿದೆ…
ಯಾಕೋ ಏನೋ
ಸತ್ಯದ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ…
ಯಾಕೋ ಏನೋ
ಧೂರ್ತರೇ ದೂತರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ…
ಯಾಕೋ ಏನೋ
ಅಡ್ಡದಾರಿಯೇ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ…
ಯಾಕೋ ಏನೋ
ಅಶ್ಲೀಲತೆಯೇ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ…
ಯಾಕೋ ಏನೋ
ಪರರ ನೋವೇ ಮನರಂಜನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ…
ಯಾಕೋ ಏನೋ
ಹೊರತಾದುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ…
ಯಾಕೋ ಏನೋ
ಅಧರ್ಮವೇ ಧರ್ಮಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ…
ಯಾಕೋ ಏನೋ
ಅವಿಶ್ವಾಸವೇ ಮಾನವಧರ್ಮವಾಗುತ್ತಿದೆ…
ಯಾಕೋ ಏನೋ
ಪ್ರೀತಿಯ ಗಿಡ ನೆಡ ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತಿದೆ
ದಯಾಮಾಡಿ
ಶಾಂತಿಯ ನೀರ ಚಿಮುಕಿಸ ಬನ್ನಿ…
– ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

4 thoughts on “ಯಾಕೋ ಏನೋ!

  1. In the midst of all the ifs and buts, the urge to live is very apt and seeking divine intervention does wonders to the growth. Peace be to all, Amen

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s