ಶತ್ರು…

ಹೊರಟೆ ಒಂದಿನ ಹುಡುಕಿ
ನನ್ನ ವೈರಿಯನು
ಕೇಳಿ ಅರಿತಿದ್ದೆ
ಇರುವರು ನೂರಾರು…
ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
ಅವಿತು ಕುಳಿತಿದ್ದರೋ ಏನೋ!

ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಡುಕಿದರೆ
ಸಿಗರು ಎಂದುಕೊಂಡೆ
ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ
ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ
ಯೋಜನೆ ಮನದೊಳಗೆ…

ನನ್ನ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡು
ಅಸೂಯೆಪಡುವ
ನೆರೆಯವನು ವೈರಿಯೇ?
ಇಲ್ಲಾ….
ಅವನಾವ ಕೇಡನ್ನು
ಎಸಗಿಹನು ಎನಗೆ…
ಅವನೇಗೆ ವೈರಿ ನನಗೆ?

ನಾ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೀಡದ
ನನ್ನ ಪರಿಚಿತನು ವೈರಿಯೇ?
ಅವನಾರು ನೀಡಲು….
ಇಲ್ಲಾ….
ಅವನಾವ ಕೇಡನು
ಎಸಗಿಹನು ಎನಗೆ…
ಅವನೇಗೆ ವೈರಿ ನನಗೆ?

ನನ್ನ ದಾರಿಯಲಿ ಅಡ್ಡನಿಂತ
ಅಪರಿಚಿತ ಎನ್ನ ವೈರಿಯೇ?
ಇಲ್ಲಾ….
ದಾರಿ ಬದಲಿಸಬಹುದಲ್ಲಾ ನಾನು….
ಅವನಾವ ಕೇಡನು
ಎಸಗಿಹನು ಎನಗೆ…
ಅವನೇಗೆ ವೈರಿ ನನಗೆ?

ಎಲ್ಲಿಹನು ವೈರಿ
ನನ್ನ ಕಾಡುವ ವೈರಿ?
ಕುಳಿತಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿತು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ
ಮನೆ ಇದೆ ಎನ್ನ ಮನದಲಿ
ಆ ಎನ್ನ ವೈರಿಗೆ…
ಒಳಿತು ಸಾಕು ಎನುವ
ಪ್ರೀತಿ ಬೇಡ ಎನುವ
ಭಯದ ಬೆಂಕಿ ಕಾರ್ವ
ಸ್ವಾರ್ಥ ಚಿಗುರ ಬಿಡುವ
ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿವ
ವೈರಿ ಇಹನು ಒಳಗೆ…

ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವನು ನಿನ್ನರಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು
ಪರರ ಗುಡಿಸಲಲೇಕೆ ಹುಡುಕುವೆ ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s